தெணியானின் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் சிறுகதைத் தொகுப்பு வெளியீட்டு விழாவின் போது