சலரோகம் உயர்குருதியமுக்கம் என்பவற்றிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி?