குடிமைகள் நாவலுக்காக அரச சாஹித்திய விருது மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவிடமிருந்து தெணியான் வேண்டும் போது