ஜீவநதி 50ஆவது இதழ் வெளியீட்டு விழாவில் பரணீதரன் மற்றும் தெணியான்