தெணியானுடன் டொமினிக் ஜீவா மற்றும் எஸ். கே. இராஜேந்திரன்