கொழும்பில் நடைபெற்ற கம்பன் விழாவில் தெணியான் விருது பெறும் போது