அவை ஏற்பாட்டில் தெணியானின் ஐம்பது வருட எழுத்துகை வாழ்வைப் பாராட்டிக் கௌரவிக்கும் ஜீவநதியின் இரு நூல்களின் வெளியீட்டு விழா