நிறுவனத்தில் பாலியல் தொல்லையைக் கவனிக்க எடுக்கும் நடத்தை, நியதி நடைமுறைக்கான ஒரு வழிகாட்டி