தொழில்சார்துறையில் தொழிற்பயிற்சியுடன் கூடிய சிறந்த தொழில்வாய்ப்பு ஒன்றைப் பெறுவதற்கான உன்னதமான வழிமுறை