இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியத்தில் இனத்துவ அடையாளம்: மலையக அடையாளமும் மலையக இலக்கியமும் சில குறிப்புகள்