ஒலிச் சேகரம்

சாதி வலயங்களுள் வாக்கு வங்கிகள் நூல் அறிமுக வைபவ ஒலிப்பதிவு
2017-02-19 அன்று யாழ்ப்பாணம் திருமறைகலாமன்ற கலைத்தூது மண்டபத்தில் நடைபெற்ற வி. ஜெகநாதன் எழுதிய “சாதி வலயங்களுள் வாக்கு வங்கிகள்” நூல் அறிமுக நிகழ்வின் ஒலிப்பதிவு