ஒலிச் சேகரம்

சுரோடிங்கரின் பூனை நூல் வெளியீடு
ஜீவநதி பதிப்பகத்தின் 100ஆவது நூலாக வெளியான இ. சு. முரளீதரனின் சுரோடிங்கரின் பூனை வெளியீட்டு நிகழ்வின் ஒலிப்பதிவு