ஒலிச் சேகரம்

ஒக்ரோபர் புரட்சியும் சாதிய நீக்கமும்
மகத்தான ஒக்ரோபர் சோசலிசப் புரட்சியின் நூற்றாண்டு ஆய்வரங்குத் தொடரின் 5 ஆவது நிகழ்வு,, மூலம்: