ஒலிச் சேகரம்

கண்ணகை அம்மன் பாடல்
ஆரையம்பதி கண்ணகையம்மன் பாடல், இசை - பிரதீப் சாமித்தம்பி குரல் - பிரதீப் சாமித்தம்பி வரிகள் - பிரசாத் சொக்கலிங்கம் தயாரிப்பு - பிரசாத் சொக்கலிங்கம்