ஒலிச் சேகரம்

சித்திரக்கவித் திரட்டு அரங்கேற்ற விழா ஒலிப்பதிவு
2017-02-04 அன்று யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் துர்க்காதேவி மணிமண்டபத்தில் நடந்த் ஞானம் பாலச்சந்திரம் எழுதிய சித்திரக்கவித் திரட்டு நூலின் அரங்கேற்ற விழாவின் ஒலிப்பதிவு.