ஒலிச் சேகரம்

சிறகுகள் அமையம் மூன்றாவது வருட சந்திப்பு அறிமுக நிகழ்வு
சிறகுகள் அமையத்தின் மூன்றாவது வருட ஒன்றுகூடல் 28/29-09-2019 மன்னார் அடம்பனில் இடம்பெற்றது. இந்த நிகழ்வின் அறிமுக நிகழ்வு., மூலம்: