ஒலிச் சேகரம்

நூலக நிறுவன நேர்காணல் (கானா பிரபா)
அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன சிறப்பு நேர்காணலில் நூலக நிறுவனச் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் விளக்கமளிக்கிறார் தி. கோபிநாத். நேகாணல் கானா பிரபா.
நூலகவியலாளர் ந. செல்வராஜாவுடன் ஒரு சந்திப்பு
யாழ். பொதுசன நூலக வாசகர் வட்டத்தின் மாதாந்த உரைநிகழ்வு நூல் தேட்டம் தொகுப்புகளின் ஆசிரியரும் இலண்டனில் வசிக்கும் நூலகவியலாளருமான ந. செல்வராஜாவுடன் ஒரு சந்திப்பு.