ஒலிச் சேகரம்

கா. தவபாலனின் இரு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா
தாயக பூமி (சிறுகதைகள்). இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களின் வரலாறும் வாழ்வியலும் (கட்டுரைகள்) ஆகிய இரு நூல்களி வெளியீட்டு நிகழ்வு