ஒலிச் சேகரம்

திருத்தப்பட்ட தேவாலயங்களும் காணாமல் போன சில ஆண்டுகளும் - சிறுகதை (சந்திரா இரவீந்திரன் குரலில்)
ஐபிசி தமிழ் (அனைத்துலக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் தமிழ்), கதைகள் பேசும் நிகழ்ச்சியில் சந்திரா இரவீந்திரன் தயாரித்து வழங்கிய சண்முகம் சிவலிங்கம் அவர்களின் திருத்தப்பட்ட தேவாலயங்களும் காணாமல் போன சில ஆண்டுகளும் - சிறுகதை, மூலம்: சந்திரவதனா