ஒலிச் சேகரம்

சீமைக்கருவேல மரங்களின் ஆக்கிரமிப்பும் அவற்றை வினைத்திறனுடன் அழித்தலும்
பசுமைச் சுவடுகள் அமைப்பின் பொது வெளிக் கலந்துரையாடல் 2, மூலம்: