ஒலிச் சேகரம்

சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை நினைவரங்கம் (ஒலிப்பதிவு)
சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை நினைவரங்கம் என்ற தலைப்பில் யாழ்ப்பாணத் தமிழ்ச் சங்கம் நடாத்திய விழாவில் ” சி. வை. தா. பற்றிய பதிவுகள் ஒரு மீள்நோக்கு” என்ற தலைப்பில் வழங்கப்பட்ட நினைவுப் பேருரை. ஒலிப்பதிவு பிரபாகர் நடராசா.