ஒலிச் சேகரம்

வள்ளுவன் கண்ட தமிழ்த்தேசியம்
தமிழ்த்தூது தனிநாயகம் அடிகள் மூன்றாவது நினைவுப் பேருரை.