ஒலிச் சேகரம்

நூலகவியலாளர் ந. செல்வராஜாவுடன் ஒரு சந்திப்பு
யாழ். பொதுசன நூலக வாசகர் வட்டத்தின் மாதாந்த உரைநிகழ்வு நூல் தேட்டம் தொகுப்புகளின் ஆசிரியரும் இலண்டனில் வசிக்கும் நூலகவியலாளருமான ந. செல்வராஜாவுடன் ஒரு சந்திப்பு.