ஒலிச் சேகரம்

Pages

தி. ஞானசேகரன் நேர்காணல் (கானா பிரபா)
அவுஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாப நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் தி. ஞானசேகரன் அவர்களை நேர்காணல் செய்கிறார் கானா பிரபா.
செங்கை ஆழியான் நேர்காணல் (கானா பிரபா)
செங்கை ஆழியான் (க. குணராசா) அவர்களைக் கானா பிரபா கண்ட நேர்காணலின் ஒலிப்பதிவு
கி. பி. அரவிந்தன் நேர்காணல் (கானா பிரபா)
கி. பி. அரவிந்தனுடனான நேர்காணல்

Pages