ஒலிச் சேகரம்

தங்க மாமணித் தாயகம் ...
மூலம்: தமயந்தி (உயிர் மெய்)