ஒலிச் சேகரம்

வெள்ளிதழ் மல்லிகை மென்கரம் நீட்டிடும்
பாடியவர்: எஸ். கே. பரராஜசிங்கம் பாடல் வரிகள் : என். சண்முகலிங்கம் இசை: கண்ணன் - நேசம், மூலம்: https://www.youtube.com/watch?v=sElyPodleFY