ஒலிச் சேகரம்

வானத்து வண்ண தாரகையாய்
பாடல் வரிகள் : பேராசிரியர் என். சண்முகலிங்கம் பாடியவர்: சி. பத்மலிங்கம், மூலம்: https://www.youtube.com/watch?v=kjEAb5uWlU0