ஒலிச் சேகரம்

கவிஞர் மாயகோவ்ஸ்கியின் கவிதைகள்
ஒக்ரோபர் புரட்சியின் நூற்றாண்டை முன்னெடுக்கும் முகமாக (1917-2017) கலை இலக்கிய ஆய்வரங்கத் தொடர் 3, மூலம்:
மக்கள் இலக்கிய வரிசையில் மாக்சிம் கார்க்கியின் தாய் நாவல்
ஒக்ரோபர் புரட்சியின் நூற்றாண்டை முன்னெடுகும் முகமாக (1917-2017) கலை இலக்கிய ஆய்வரங்குத் தொடர் 01. தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவையினரின் நிகழ்ச்சி.
மக்கள் இலக்கிய வரிசையில் நிக்கோலாய் ஒஸ்ரோவ்ஸ்கியின் வீரம் விளைந்தது
ஒக்ரோபர் புரட்சியின் நூற்றாண்டை முன்னெடுக்கும் முகமாக (1917-2017) கலை இலக்கிய ஆய்வரங்குத் தொடர் 04. தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவையினரின் நிகழ்ச்சி.
மிகையில் ஷோலக்கோவ் இலக்கியப் படைப்புகள்
ஒக்ரோபர் புரட்சியின் நூற்றாண்டை முன்னெடுகும் முகமாக (1917-2017) கலை இலக்கிய ஆய்வரங்குத் தொடர் 02. தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவையினரின் நிகழ்ச்சி.