ஒலிச் சேகரம்

மக்கள் இலக்கிய வரிசையில் நிக்கோலாய் ஒஸ்ரோவ்ஸ்கியின் வீரம் விளைந்தது
ஒக்ரோபர் புரட்சியின் நூற்றாண்டை முன்னெடுக்கும் முகமாக (1917-2017) கலை இலக்கிய ஆய்வரங்குத் தொடர் 04. தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவையினரின் நிகழ்ச்சி.