ஒலிச் சேகரம்

விழுமியங்கள் - சிறுகதை (சந்திரா இரவீந்திரன் குரலில்)
ஐபிசி தமிழ் (அனைத்துலக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் தமிழ்), கதைகள் பேசும் நிகழ்ச்சியில் சந்திரா இரவீந்திரன் தயாரித்து வழங்கிய யோகா பாலச்சந்திரன் அவர்களின் ´விழுமியங்கள்`சிறுகதை, மூலம்: சந்திரவதனா