ஒலிச் சேகரம்

நினைவிற் கொள்தல் உரையாடல் அரங்கு
மூலம்: பத்திநாதர், கனோல்ட் டெல்சன்