1938 - தேயிலைக் கொழுந்து பறிக்கும் காட்சித் தோற்றம் கொண்ட இருபது சத அஞ்சல் தலை